bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Alexandra Beach Thassos

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alexandra Beach Thassos - Остров Тасос, Потос

Промоции в Alexandra Beach Thassos, Потос

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 21.10.2023 , за резервации, направени преди 15.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

386лв
328лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-15%
316лв
268лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
252лв
214лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
181лв
154лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
272лв
231лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
377лв
321лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
631лв
536лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
772лв
656лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
377лв
321лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
272лв
231лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
631лв
536лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
772лв
656лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%

Хотелът се състои от 7 модерни, 2 или 3 етажни сгради или бунгала, които чудесно се вписват в общия пейзаж. Трапезарията е просторна, а хотелът има голяма тераса, уютна таверна на плажа с чудно красиви морски пейзажи, шикозен бар, ТВ стая, Интернет достъп /заплаща се/, конферентно оборудване, фризъорски салон, асансьор /не във всички сгради/, паркинг.

Местоположение на Alexandra Beach Thassos, Остров Тасос

4*Alexandra Beach Spa Resort е разположен на тихо място, в покрайнините на Потос, точно на красив плаж сред зелени градини с обилна растителност и добре поддържани алеи, пресечени от малки пътечки . Oт хотела се разкриват чудни панорамни гледки към залива Пефкари. Центърът със своите таверни, барове, забавления и магазини се намира на само 1км от хотела. Автобусната спирка е пред хотела, а пристанището Лимена е на около 38км.

Адрес: Потос, Гърция

Удобства в Alexandra Beach Thassos

Басейнът има зона за деца, тераса, чадъри и шезлонги на басейна и плажа, гимнастически салон, тенис на маса - всичко това е включено в цената. През пиковия летен сезон работи и бара край басейна. Срещу допълнително заплащане се ползват вътрешен затворен басейн, вана, сауна, СПА център, предлагащ множество процедури, миниголф, футбол и баскетбол. Можете да си наемете колело или да се развихрите с някой от водните спортове на плажа. В хотела се провеждат тематични гръцки вечери.

Стаи и настаняване в Alexandra Beach Thassos

Стаите са 210, просторни, модерни и комфортни. Всяка стая има душ, WC, сешоар, радио, телефон, кабелна телевизия, сейф, климатик, обзаведен балкон или тераса.

Почивка и забавления в Alexandra Beach Thassos

Има детски парти клуб /3-12 годишни деца/, който работи от понеделник до събота от 10 до 12:00 и от 15:00 до 17:00. Хотелът разполага с детско игрище, стая за игри. Услугите на аниматор се предоставят срещу допълнително заплащане.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 21.10.2023 , за резервации, направени преди 15.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1082лв
920лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
836лв
710лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
789лв
671лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
4544лв
3863лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
5388лв
4580лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
1972лв
1677лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
2133лв
1813лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
1764лв
1499лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
789лв
671лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
789лв
671лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2701лв
2296лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2209лв
1878лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1262лв
1073лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1544лв
1312лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
5323лв
4525лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
6378лв
5421лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
3792лв
3223лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
4530лв
3851лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1091лв
927лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1860лв
1581лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
453лв
385лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
272лв
231лв
3-6 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
377лв
321лв
3-6 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
948лв
805лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
701лв
596лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1015лв
863лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
769лв
653лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
655лв
556лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
830лв
706лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-15%
564лв
479лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1972лв
1677лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
1262лв
1073лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1544лв
1312лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
631лв
536лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
772лв
656лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
789лв
671лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2824лв
2401лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
2209лв
1878лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
789лв
671лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
3500лв
2975лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1893лв
1609лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2315лв
1968лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
3267лв
2777лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4005лв
3404лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
3229лв
2744лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
2613лв
2221лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4330лв
3680лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
3591лв
3053лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4221лв
3588лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
3588лв
3050лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2831лв
2407лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2392лв
2033лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2208лв
1877лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2560лв
2176лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
2744лв
2332лв
27.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
2392лв
2033лв
27.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
1595лв
1355лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
1158лв
984лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-15%
1500лв
1275лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
1183лв
1006лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
947лв
805лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1278лв
1086лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1776лв
1510лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
181лв
154лв
5-7 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
252лв
214лв
5-7 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
903лв
768лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1149лв
977лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
970лв
825лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1216лв
1034лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1972лв
1677лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3500лв
2975лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1578лв
1341лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2000лв
1700лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3500лв
2975лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1544лв
1312лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
1262лв
1073лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1972лв
1677лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1500лв
1275лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1183лв
1006лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3500лв
2975лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3721лв
3162лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2017лв
1715лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1578лв
1341лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1951лв
1659лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2479лв
2107лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
1244лв
1058лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1033лв
878лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1278лв
1086лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1524лв
1295лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
4005лв
3404лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
2662лв
2263лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1680лв
1428лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
3229лв
2744лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
1996лв
1697лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
2240лв
1904лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2613лв
2221лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1109лв
943лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
3267лв
2777лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2613лв
2221лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
933лв
793лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1120лв
952лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1331лв
1131лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
2613лв
2221лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4032лв
3427лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5016лв
4264лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
3528лв
2999лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4389лв
3731лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
2613лв
2221лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3229лв
2744лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
3736лв
3176лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
3244лв
2757лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2870лв
2440лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3292лв
2798лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
1920лв
1632лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
1674лв
1423лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1435лв
1220лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1646лв
1399лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
1914лв
1627лв
26-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2195лв
1866лв
26-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
18719лв
15911лв
26.08-30.09
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
1372лв
1166лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1196лв
1017лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
15028лв
12774лв
26.08-30.09
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
473лв
402лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
579лв
492лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
579лв
492лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
473лв
402лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
579лв
492лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
772лв
656лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
473лв
402лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
631лв
536лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3500лв
2975лв
22-29 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
22-29 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
473лв
402лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
579лв
492лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
3500лв
2975лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1972лв
1677лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
5300лв
4505лв
7-13 Авг
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
6144лв
5222лв
7-13 Авг
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandra Beach Thassos, Alexandra Beach Thassos potos, Alexandra Beach Thassos greece, Alexandra Beach Thassos гърция, Alexandra Beach Thassos потос, Alexandra Beach Thassos 2023, Alexandra Beach Thassos цени, Alexandra Beach Thassos мнения, Alexandra Beach Thassos цени 2023, Alexandra Beach Thassos лято 2023, Alexandra Beach Thassos ранни записвания, Alexandra Beach Thassos last minute, Alexandra Beach Thassos hotel, Alexandra Beach Thassos hotel potos, Alexandra Beach Thassos hotel greece, Alexandra Beach Thassos hotel гърция, Alexandra Beach Thassos hotel потос, Alexandra Beach Thassos hotel 2023, Alexandra Beach Thassos hotel цени, Alexandra Beach Thassos hotel мнения, Alexandra Beach Thassos hotel цени 2023, Alexandra Beach Thassos hotel лято 2023, Alexandra Beach Thassos hotel ранни записвания, Alexandra Beach Thassos hotel last minute, александра бийч тасос, александра бийч тасос гърция, александра бийч тасос потос, александра бийч тасос цени, александра бийч тасос мнения, александра бийч тасос цени 2023, александра бийч тасос лято 2023, александра бийч тасос ранни записвания, хотел александра бийч тасос, хотел александра бийч тасос гърция, хотел александра бийч тасос потос, хотел александра бийч тасос цени, хотел александра бийч тасос мнения, хотел александра бийч тасос цени 2023, хотел александра бийч тасос лято 2023, хотел александра бийч тасос ранни записвания