bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Alexandra Beach Thassos

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alexandra Beach Thassos - Остров Тасос, Потос

Празници - Намаления и промоции

3562лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2857лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
804лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
891лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

21 резервации наскоро
804лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
891лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Пълен пансион

20 резервации наскоро

Хотелът се състои от 7 модерни, 2 или 3 етажни сгради или бунгала, които чудесно се вписват в общия пейзаж. Трапезарията е просторна, а хотелът има голяма тераса, уютна таверна на плажа с чудно красиви морски пейзажи, шикозен бар, ТВ стая, Интернет достъп /заплаща се/, конферентно оборудване, фризъорски салон, асансьор /не във всички сгради/, паркинг.

Местоположение на Alexandra Beach Thassos, Остров Тасос

4*Alexandra Beach Spa Resort е разположен на тихо място, в покрайнините на Потос, точно на красив плаж сред зелени градини с обилна растителност и добре поддържани алеи, пресечени от малки пътечки . Oт хотела се разкриват чудни панорамни гледки към залива Пефкари. Центърът със своите таверни, барове, забавления и магазини се намира на само 1км от хотела. Автобусната спирка е пред хотела, а пристанището Лимена е на около 38км.

Адрес: Потос, Гърция

Удобства в Alexandra Beach Thassos

Басейнът има зона за деца, тераса, чадъри и шезлонги на басейна и плажа, гимнастически салон, тенис на маса - всичко това е включено в цената. През пиковия летен сезон работи и бара край басейна. Срещу допълнително заплащане се ползват вътрешен затворен басейн, вана, сауна, СПА център, предлагащ множество процедури, миниголф, футбол и баскетбол. Можете да си наемете колело или да се развихрите с някой от водните спортове на плажа. В хотела се провеждат тематични гръцки вечери.

Стаи и настаняване в Alexandra Beach Thassos

Стаите са 210, просторни, модерни и комфортни. Всяка стая има душ, WC, сешоар, радио, телефон, кабелна телевизия, сейф, климатик, обзаведен балкон или тераса.

Почивка и забавления в Alexandra Beach Thassos

Има детски парти клуб /3-12 годишни деца/, който работи от понеделник до събота от 10 до 12:00 и от 15:00 до 17:00. Хотелът разполага с детско игрище, стая за игри. Услугите на аниматор се предоставят срещу допълнително заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

657лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
801лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
261лв
195лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
347лв
260лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-25%
789лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
961лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
900лв
567лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-37%
756лв
476лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-37%
1442лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1183лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
920лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1121лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1281лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1051лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
641лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
526лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
347лв
260лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-25%
261лв
195лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
1314лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1602лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1038лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1251лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1453лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
894лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1260лв
794лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-37%
1058лв
667лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-37%
1804лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1603лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1289лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1145лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
410лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
496лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
907лв
571лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-37%
1439лв
907лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-37%
720лв
453лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-37%
605лв
381лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-37%
1209лв
762лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-37%
1512лв
952лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-37%
1080лв
680лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-37%
1799лв
1134лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-37%
1609лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2075лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1868лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1788лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4613лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4008лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2062лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1832лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1547лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1374лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1619лв
1020лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-37%
1361лв
857лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-37%
1157лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
956лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1660лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
715лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1073лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1430лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1245лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
830лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2578лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2290лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2320лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2061лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2009лв
1753лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-13%
1664лв
1452лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-13%
827лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
942лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
706лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
620лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
462лв
384лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-17%
549лв
455лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-17%
894лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1038лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
756лв
476лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-37%
900лв
567лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-37%
1157лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
956лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
549лв
455лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-17%
462лв
384лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
907лв
753лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-17%
1080лв
896лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-17%
1911лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2415лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1016лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
844лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
570лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
484лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1788лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2133лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2096лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2398лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1483лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1225лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
608лв
456лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
809лв
607лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-25%
778лв
520лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-33%
951лв
638лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-33%
2139лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1706лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2415лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1911лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
661лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
546лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
183лв
152лв
22-23 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-17%
154лв
128лв
22-23 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
1331лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1129лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
968лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1184лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1141лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
968лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2667лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2235лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1603лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1804лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1281лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1051лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1058лв
727лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-31%
1260лв
865лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-31%
1209лв
1004лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-17%
1497лв
1243лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-17%
1097лв
942лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-14%
925лв
794лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-14%
1507лв
1294лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-14%
1248лв
1072лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-14%
2909лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2333лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
757лв
29.06-04.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1837лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2269лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
901лв
29.06-04.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2413лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2845лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1073лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1245лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
894лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1038лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5300лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4580лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1314лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1674лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
11514лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
13872лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
651лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
911лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1157лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
661лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1097лв
911лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-17%
546лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
925лв
768лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
956лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
956лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1157лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1233лв
1076лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
1814лв
1506лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
2246лв
1864лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-17%
1463лв
1276лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
1758лв
1545лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1456лв
1280лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
165лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3204лв
24.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
137лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
956лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1157лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2557лв
24.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2606лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3254лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3486лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2781лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3084лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2480лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3304лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4009лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4084лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3500лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2896лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3379лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2503лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3006лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1141лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
968лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1245лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1073лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
830лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
715лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1707лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1448лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1038лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
894лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3128лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3733лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2603лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2099лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1251лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1453лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4416лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5221лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3128лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3733лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5060лв
28.07-09.08
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4370лв
28.07-09.08
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2190лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2550лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1804лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1603лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1289лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1145лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2290лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2650лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4613лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4008лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3206лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3710лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
410лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2646лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3251лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
496лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
657лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
801лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
961лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
789лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2346лв
1760лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-25%
1641лв
1231лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
809лв
607лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-25%
608лв
456лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
2346лв
1760лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-25%
1641лв
1231лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
695лв
521лв
21-25 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
809лв
607лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-25%
608лв
456лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
983лв
737лв
21-25 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-25%
809лв
607лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-25%
608лв
456лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
737лв
577лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-22%
938лв
732лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-22%
1260лв
794лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-37%
1058лв
667лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-37%
154лв
128лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
183лв
152лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-17%
2484лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3088лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1664лв
1381лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-17%
2067лв
1716лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-17%
1512лв
1255лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
1512лв
1255лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-17%
1799лв
1493лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-17%
1799лв
1493лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-17%
1280лв
1094лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-15%
1512лв
1255лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
1872лв
1554лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-17%
1079лв
922лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1365лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1653лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1365лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1106лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2070лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1725лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1365лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1638лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2744лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2284лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3608лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1005лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2279лв
26.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2796лв
26.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1207лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2917лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
273лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
661лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
345лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
546лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3243лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2637лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
711лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
596лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2951лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2447лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1305лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2560лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1089лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2172лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2681лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3200лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
645лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1931лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1307лв
4-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2276лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
760лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1609лв
4-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1210лв
7-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1469лв
7-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3128лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3733лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2917лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1331лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1129лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2413лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2420лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2939лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1453лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1251лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
807лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
951лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3500лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2896лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1251лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1453лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
7467лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
6257лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2577лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5309лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6258лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2145лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1453лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1251лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1931лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2276лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
6105лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2413лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2917лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5098лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1210лв
27-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3380лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3985лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1469лв
27-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2195лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1893лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3307лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2905лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4039лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1962лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1732лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3463лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3408лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3005лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2648лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1496лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1324лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3080лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1116лв
1-3 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5034лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2863лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4329лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1318лв
1-3 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3295лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4932лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4329лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4122лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4770лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1603лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3710лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3206лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
279лв
6-7 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
322лв
6-7 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1804лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3206лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3710лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1145лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1289лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3093лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2748лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2290лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
19331лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2650лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
22856лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2233лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2636лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1374лв
13-19 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1547лв
13-19 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3092лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3595лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3180лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1289лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2748лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1145лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
827лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
942лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1810лв
25-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1550лв
25-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1786лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2074лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1034лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1177лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2419лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
756лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2995лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
900лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1260лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1058лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1419лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1764лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1638лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2070лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1774лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2206лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2009лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1577лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1674лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1314лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1281лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1051лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1774лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2206лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
625лв
1-7 Окт
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
453лв
1-7 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2433лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2145лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1093лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
921лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1760лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2128лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1530лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1840лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2944лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3404лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2294лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2639лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandra Beach Thassos, Alexandra Beach Thassos potos, Alexandra Beach Thassos greece, Alexandra Beach Thassos гърция, Alexandra Beach Thassos потос, Alexandra Beach Thassos 2022, Alexandra Beach Thassos цени, Alexandra Beach Thassos мнения, Alexandra Beach Thassos цени 2022, Alexandra Beach Thassos лято 2022, Alexandra Beach Thassos ранни записвания, Alexandra Beach Thassos last minute, Alexandra Beach Thassos hotel, Alexandra Beach Thassos hotel potos, Alexandra Beach Thassos hotel greece, Alexandra Beach Thassos hotel гърция, Alexandra Beach Thassos hotel потос, Alexandra Beach Thassos hotel 2022, Alexandra Beach Thassos hotel цени, Alexandra Beach Thassos hotel мнения, Alexandra Beach Thassos hotel цени 2022, Alexandra Beach Thassos hotel лято 2022, Alexandra Beach Thassos hotel ранни записвания, Alexandra Beach Thassos hotel last minute, александра бийч тасос, александра бийч тасос гърция, александра бийч тасос потос, александра бийч тасос цени, александра бийч тасос мнения, александра бийч тасос цени 2022, александра бийч тасос лято 2022, александра бийч тасос ранни записвания, хотел александра бийч тасос, хотел александра бийч тасос гърция, хотел александра бийч тасос потос, хотел александра бийч тасос цени, хотел александра бийч тасос мнения, хотел александра бийч тасос цени 2022, хотел александра бийч тасос лято 2022, хотел александра бийч тасос ранни записвания

cache load