bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Alexandra Beach Thassos

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Alexandra Beach Thassos - Остров Тасос, Потос

Хотелът се състои от 7 модерни, 2 или 3 етажни сгради или бунгала, които чудесно се вписват в общия пейзаж. Трапезарията е просторна, а хотелът има голяма тераса, уютна таверна на плажа с чудно красиви морски пейзажи, шикозен бар, ТВ стая, Интернет достъп /заплаща се/, конферентно оборудване, фризъорски салон, асансьор /не във всички сгради/, паркинг.

Местоположение на Alexandra Beach Thassos, Остров Тасос

4*Alexandra Beach Spa Resort е разположен на тихо място, в покрайнините на Потос, точно на красив плаж сред зелени градини с обилна растителност и добре поддържани алеи, пресечени от малки пътечки . Oт хотела се разкриват чудни панорамни гледки към залива Пефкари. Центърът със своите таверни, барове, забавления и магазини се намира на само 1км от хотела. Автобусната спирка е пред хотела, а пристанището Лимена е на около 38км.

Адрес: Потос, Гърция

Удобства в Alexandra Beach Thassos

Басейнът има зона за деца, тераса, чадъри и шезлонги на басейна и плажа, гимнастически салон, тенис на маса - всичко това е включено в цената. През пиковия летен сезон работи и бара край басейна. Срещу допълнително заплащане се ползват вътрешен затворен басейн, вана, сауна, СПА център, предлагащ множество процедури, миниголф, футбол и баскетбол. Можете да си наемете колело или да се развихрите с някой от водните спортове на плажа. В хотела се провеждат тематични гръцки вечери.

Стаи и настаняване в Alexandra Beach Thassos

Стаите са 210, просторни, модерни и комфортни. Всяка стая има душ, WC, сешоар, радио, телефон, кабелна телевизия, сейф, климатик, обзаведен балкон или тераса.

Почивка и забавления в Alexandra Beach Thassos

Има детски парти клуб /3-12 годишни деца/, който работи от понеделник до събота от 10 до 12:00 и от 15:00 до 17:00. Хотелът разполага с детско игрище, стая за игри. Услугите на аниматор се предоставят срещу допълнително заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1604лв
1363лв
31.05-08.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-15%
1301лв
1106лв
31.05-08.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5892лв
5009лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1049лв
839лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-20%
859лв
688лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
4176лв
3550лв
19-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
3249лв
2761лв
19-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4008лв
3407лв
23.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3157лв
2683лв
23.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
2031лв
1726лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2504лв
2129лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
3290лв
2797лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
407лв
346лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-20%
1375лв
1100лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2578лв
2192лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3260лв
2771лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1266лв
1076лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1624лв
1381лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
1359лв
1155лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3506лв
2980лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
2843лв
2417лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
859лв
688лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1049лв
839лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
678лв
576лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
488лв
415лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3508лв
2981лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
2750лв
2338лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2192лв
1863лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
1719лв
1461лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
13493лв
11469лв
3-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
11373лв
9667лв
3-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1015лв
812лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1205лв
964лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-20%
1324лв
1125лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1135лв
964лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
17432лв
14817лв
1-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
15236лв
12950лв
1-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1476лв
1254лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
949лв
806лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
684лв
581лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
21.05-01.06
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
21.05-01.06
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
23-29 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
586лв
498лв
23-29 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1321лв
1122лв
27.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1775лв
1509лв
27.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-15%
2321лв
1973лв
15-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2889лв
2455лв
15-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
16-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-15%
859лв
688лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1375лв
1169лв
16-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1049лв
839лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-20%
3671лв
3120лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
3008лв
2557лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
1933лв
1643лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4176лв
3550лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
3249лв
2761лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2160лв
1836лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
2785лв
2367лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1781лв
1514лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
2517лв
2140лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
2063лв
1753лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2631лв
2236лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
2063лв
1753лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2531лв
2152лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3061лв
2602лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1422лв
1137лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2891лв
2458лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1687лв
1349лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
1687лв
1434лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3249лв
2762лв
5-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4007лв
3406лв
5-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
4349лв
3697лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
3554лв
3021лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3310лв
2813лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1219лв
1036лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1446лв
1229лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
8418лв
7155лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
6830лв
5805лв
5-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5892лв
5009лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
7814лв
6642лв
5-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
3152лв
2679лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
7092лв
6029лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2889лв
2455лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
2321лв
1973лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
407лв
346лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
195лв
166лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
271лв
230лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1097лв
933лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
832лв
707лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
1375лв
1100лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1203лв
1023лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3508лв
2981лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-15%
2750лв
2338лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1719лв
1461лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2098лв
1783лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
13-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3069лв
2609лв
13-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
3438лв
2922лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4347лв
3695лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1259лв
1007лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-20%
2407лв
2046лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1031лв
825лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2063лв
1753лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2517лв
2140лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
14342лв
12191лв
20.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3069лв
2609лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
17144лв
14573лв
20.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3438лв
2922лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4195лв
3566лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1259лв
1070лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
688лв
584лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1950лв
1658лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
1856лв
1485лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2937лв
2496лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
1609лв
1368лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3069лв
2609лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
2311лв
1849лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-20%
2407лв
2046лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4128лв
3509лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
3333лв
2833лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
26-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
26-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4507лв
3831лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
3750лв
3187лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3614лв
3072лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1015лв
863лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1205лв
1024лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3728лв
3169лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
2031лв
1726лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2410лв
2048лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
6747лв
5735лв
8-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
5687лв
4834лв
8-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3838лв
3263лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4766лв
4051лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
2891лв
2458лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3249лв
2762лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3855лв
3277лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4387лв
3729лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3310лв
2813лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
3310лв
2813лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
5295лв
4501лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2437лв
1950лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3005лв
2404лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3972лв
3376лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1205лв
964лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-20%
3290лв
2797лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5447лв
4358лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
4387лв
3509лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3290лв
2797лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
2843лв
2275лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2437лв
2072лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4085лв
3472лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
3373лв
2699лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
1687лв
1434лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
3290лв
2797лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4634лв
3939лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
3838лв
3263лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5295лв
4501лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
4387лв
3729лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5191лв
4413лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6100лв
5185лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1839лв
1563лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
4209лв
3578лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
2104лв
1788лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
3546лв
3014лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2104лв
1788лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
5760лв
4896лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
1839лв
1563лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1839лв
1563лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2104лв
1788лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
20-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5760лв
4896лв
20-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
3152лв
2679лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3005лв
2555лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1657лв
1409лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1922лв
1634лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
2627лв
2233лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3689лв
3136лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4484лв
3812лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
1650лв
1402лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1385лв
1177лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2932лв
2492лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1559лв
1325лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1294лв
1100лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3689лв
3136лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1259лв
1070лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
516лв
438лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
420лв
357лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
1444лв
1228лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
344лв
292лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1203лв
963лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
516лв
438лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
344лв
292лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
420лв
357лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1123лв
955лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
699лв
594лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
889лв
755лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
391лв
332лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
542лв
461лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
755лв
641лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
527лв
448лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1259лв
1070лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
3803лв
3233лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
3122лв
2653лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4124лв
3505лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4881лв
4149лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
2887лв
2454лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3417лв
2904лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
6795лв
5776лв
20-27 Авг
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
7855лв
6677лв
20-27 Авг
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandra Beach Thassos, Alexandra Beach Thassos potos, Alexandra Beach Thassos greece, Alexandra Beach Thassos гърция, Alexandra Beach Thassos потос, Alexandra Beach Thassos 2024, Alexandra Beach Thassos цени, Alexandra Beach Thassos мнения, Alexandra Beach Thassos цени 2024, Alexandra Beach Thassos лято 2024, Alexandra Beach Thassos ранни записвания, Alexandra Beach Thassos last minute, Alexandra Beach Thassos hotel, Alexandra Beach Thassos hotel potos, Alexandra Beach Thassos hotel greece, Alexandra Beach Thassos hotel гърция, Alexandra Beach Thassos hotel потос, Alexandra Beach Thassos hotel 2024, Alexandra Beach Thassos hotel цени, Alexandra Beach Thassos hotel мнения, Alexandra Beach Thassos hotel цени 2024, Alexandra Beach Thassos hotel лято 2024, Alexandra Beach Thassos hotel ранни записвания, Alexandra Beach Thassos hotel last minute, александра бийч тасос, александра бийч тасос гърция, александра бийч тасос потос, александра бийч тасос цени, александра бийч тасос мнения, александра бийч тасос цени 2024, александра бийч тасос лято 2024, александра бийч тасос ранни записвания, хотел александра бийч тасос, хотел александра бийч тасос гърция, хотел александра бийч тасос потос, хотел александра бийч тасос цени, хотел александра бийч тасос мнения, хотел александра бийч тасос цени 2024, хотел александра бийч тасос лято 2024, хотел александра бийч тасос ранни записвания